Example Frame
افراد آنلاین 7
تعداد بازدیدکنندگان 241069
آزادسازی گذر ارتباطی خیابان شهید رجایی و شهرک شاهرخی
به مساحت 406/50 متر مربع و به ارزش 1341450000 ریالبا تشکر از آقای صفر شفیعی مالک محترم جهت همکاری در آزادسازی ملک مورد نظر