Example Frame
افراد آنلاین 2
تعداد بازدیدکنندگان 440331
شهردار شهر قهدریجان در حال حاضر جناب آقای دکتر حبیب قاسمی می باشد.

 
شرح وظایف شهردار:

  • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
  • برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر كليه امور منطقه.
  • برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در منطقه.
  • پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در منطقه.
  • نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره از مراجع ذي صلاح.
  • نظارت بر امور اداري و مالي منطقه بر اساس اختيارات تفويض شده.
  • نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه.
  • تدوين خط مشي و سياست گذاري لازم در امر اجرايي منطقه.
  • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.