Example Frame
افراد آنلاین 68
تعداد بازدیدکنندگان 305205
آزادسازی در 3 نقطه از خیابان شهید قدیری توسط شهرداری :

1- مالک محترم  جناب آقای نادر کریمی فرزند غلامعلی
 به ارزش  207.600.000 ریال
  به مساحت  حدود  103 متر مربع

2- مالک محترم  جناب آقای نصراله ابراهیمی فرزند شعبان
  به ارزش  513.600.000 ریال
   مساحت  عرصه حدود  171 متر مربع
   مساحت  اعیان  حدود  171 متر مربع

3- مالک محترم  جناب آقای اصغر کبیری فرزند حسین
  به ارزش  176.000.000 ریال
   مساحت  عرصه حدود  88 متر مربع

با تشکر از مالکین محترم جهت همکاری در آزادسازی و همچنین اهالی محترم به خاطر صبر و حوصله
 در تخریب منزل مورد نظر