Example Frame
افراد آنلاین 10
تعداد بازدیدکنندگان 223439
 
آزاد سازی در شهرک شاهرخی کوچه بوستان
مالک: رحمت اله شفیعی
مساحت
:  247 متر عرصه
170 متر اعیان               

ارزش ملک:  ریال400000000

با تشکر از خانواده محترم شفیعی و همسایگان مجاور