Example Frame
افراد آنلاین 12
تعداد بازدیدکنندگان 241116
بازدید ماموران آتش نشانی  از فروشگاههای تجاری:

این بازدید در راستای پیشگیری و توجیه مسئولین فروشگاه ها در خصوص
 رعایت نکات ایمنی و استفاده به موقع و صحیح و نحوه استفاده از تجهیزات
 اطفاء در مواقع بروز آتش سوزی صورت گرفت .