Example Frame
افراد آنلاین 8
تعداد بازدیدکنندگان 440337
معرفی واحد شهرسازی

واحد دفتر فنی

مسئول واحد شهرسازی آقای محمد کریمی  می باشد .

شرح وظایف مسئول دفتر فنی

1-   صدور پروانه های ساختمانی ، تجاری ، صنعتی ، کارگاهی خدماتی و مذهبی

2-   صدور پایان ساخت

3-   انجام کلیه بازدید ها جهت انجام امور صدور پروانه صدور مجوز حفاری ، آب ، گاز ، دیوارکشی و ... جهت تمدید

پروانه ، تخلفات ساختمانی ، تشکیل پرونده و کمیسیون ماده صد

4-   تشکیل جلسات توجیهی جهت تکنیک اراضی با مالکین

5-   تهیه طرح تفصیلی معابر

6-    تهیه طرح تفکیکی

7-   همکاری با ادارات و ارگانها جهت زیرسازی و آسفالت معابر ، کوچه ها

8-   آزاد سازی خانه های در مسیر گذرها یا خیابانها

9-  پیگیری و اجرای دستورات صادره از طرف شهردار محترم